Víte, kdy potřebujete stavební povolení ?

Vážení zákazníci,
 
od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon, resp. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Abyste se v něm mohli lépe orientovat, předkládáme Vám zde jeho část, která především souvisí s námi nabízenými výrobky, jako jsou nářaďové domky, zahradní chatky, pergoly a rekreační chaty. Nejedná se tedy o kompletní znění jednotlivých ustanovení a paragrafů. Jde o to, abyste si mohli udělat obecnou představu o tom, co vše budete potřebovat k vyřízení žádosti (stavebního ohlášení, stavebního povolení) na stavebním úřadu. Nicméně před samotným podáním žádosti je vhodné se osobně informovat na příslušném stavebním úřadu, jelikož každá obec může mít vlastní vyhlášky upravující stavební zákon, které vycházejí z charakteru lokality, kde si chcete postavit dřevostavbu.

Běžný rodinný dům nebo rekreační stavba - není potřeba stavební povolení, ale stačí stavbu pouze ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud chcete využít této možnosti, musí zamýšlená stavba splňovat určité náležitosti. Stavba musí mít maximální rozlohu 150 m2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na stavebním pozemku, kde lze legálně stavět.
 
Rodinný dům nebo rekreační objekt o více než dvou nadzemních podlažích nebo o rozloze větší než 150m2 - podléhá stavebnímu povolení, a proto je nezbytné toto před realizací stavby získat. Stavební povolení je uděleno na základě stavebního řízení a jsou v něm stanoveny podmínky pro provádění stavby. Obě varianty se liší také lhůtou, kterou má stavební úřad k jejich vyřízení. U oznámení o stavbě tato lhůta činí 40 dní, kdy má stavební úřad možnost stavbu povolit nebo zamítnout, v případě nevydání rozhodnutí v této lhůtě je možné stavbu zahájit. V případě žádosti o stavební povolení je lhůta pro vyřízení 60-ti denní.
 
Drobné stavby (nářaďové a zahradní domky, pergoly, atd.) - není nutné ani stavební povolení, ani ohlášení. Nicméně i v těchto případech musí stavebník požádat minimálně o územní rozhodnutí čí územní souhlas. Za průběh a výsledek takto realizovaných staveb odpovídá pouze stavebník, který mimo jiné musí mít ohleduplný přístup k sousedům. Než se stavebník pustí do stavby, musí se postarat o souhlas dotčených osob (sousedů) v případě, že žádá o územní souhlas. K žádosti pak dodá výkresy stavby, výkres situace a popis stavby. Stačí pouze schematické výkresy, bez razítka autorizovaného projektanta. Podmínkou je dodržení 2 m vzdálenosti stavby od hranice pozemku. Pokud tuto vzdálenost stavebník nedodrží avšak jeho sousedé s tím souhlasí (máte jejich souhlas = podpis na výkresu situace), může být stavba postavena blíž k hranici pozemku. Je však třeba na stavebním úřadě zažádat o výjimku a následně se již nebude žádat o územní souhlas, ale o územní rozhodnutí. To však již vyžaduje klasickou projektovou dokumentaci od autorizovaného projektanta. Pokud si stavebník souhlas (podpisy) sousedů nezajistí, musí vždy žádat o územní rozhodnutí a dodržet předepsanou 2 m vzdálenost stavby od hranice pozemku. Územní souhlas by měl st. úřad udělit do 30 dnů, územní rozhodnutí pak do 3 měsíců od podání žádosti.

Stavby, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení stavebního úřadu (§ 103), vyžadují však územní souhlas nebo územní rozhodnutí:
 
 1. Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů.
 2. Stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv).
 3. Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky.
 4. Přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
 
Stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu (§ 104):
 
 1. Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 2. Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem.
 3. Stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let.
 4. Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.
 
Veškeré ostatní stavby vyžadují stavební povolení. Kompletní seznam staveb a jejich rozdělení podle nutnosti ohlášení či povolení poskytuje stavební zákon.

 1. stavby do 25 m2 zastavěné plochy
Garáž do 25 m² zastavěné plochy nevyžaduje územní souhlas ve smyslu §79 odst. 2) o) stavebního zákona 183/2006 Sb. (novela 2013) - stavba do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, pokud se nejedná o stavbu pro podnikatelskou činnost, pokud stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
            Zároveň ve smyslu §103 odst. 1) e) stavebního zákona 183/2006 Sb. (novela 2013) stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení.

2.    stavby do 50 m2
Stavby do 50 m² zastavěné plochy vyžaduje podle § 104 odst. 1) d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (novela 2013) ohlášení stavebnímu úřadu. Formulář ohlášení je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.http://www.mmr.cz/getmedia/d3e2ea42-f4f7-4c3c-8711-0e290c7f0bc8/8-Ohlaseni-stavby.pdf

Přílohou ohlášení je projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby je uveden v příloze č.1 vyhlášky č. 499/2006Sb. (novela 2013).
http://www.mmr.cz/getmedia/dbace3dc-dded-432a-b04b-2cf2637c98f8/499-srovnavaci-text.pdf
(strana 28 odkazu)
Další přílohy k ohlášení jsou uvedeny v části B formuláře ohlášení.

3.   provozně oddělené 2 jednotlivé stavby á 18 m2
 Nelze předjímat, klíčové bude stanovisko konkrétního úředníka stavebního úřadu.

Stavebníkům ve všech případech doporučujeme, aby o stavebním záměru předem osobně informovali místně příslušný stavební úřad. Jeho stanovisko je rozhodující. Stavbu nelze posuzovat jen z hlediska stavebního zákona podle zastavěné plochy, ale i konkrétních místních poměrů. Po posouzení stavby z hlediska rozměrů, odstupových vzdáleností, obecních regulativů, ochranných a bezpečnostních pásem a dalších místních podmínek stavební úřad rozhodne jak o povolení zažádat, a které doklady k žádosti přiložit.  

Projektové služby a ceny nejžádanějších projektů

 • Cena malého projektu 1.990 Kč - Při úvodním jednání s odborem výstavby Vám pomůže malý projekt.
Více informací o malém projektu ZDE

 • Cena projektu domu 28.600 Kč - typový projekt rodinného domu dodáváme v pěti paré.
Více o projektové dokumentace zjistíte ZDE

 • Cena projektu osazení domu 9.990 Kč 
Více o projektu osazení domu naleznete ZDE

 • Cena projektu ENB 3.990 Kč
Podrobnější inforamce o projektu energetické náročnosti budov naleznete ZDE
  
 

Zpět na výpis článků