MagazínVíte, kdy potřebujete stavební povolení ?

Potřebuji nebo nepotřebuji stavební povolení. Jak je to doopravdy. Více v našem článku.

Vážení zákazníci,
 
od 1. 1. 2018 platí nový stavební zákon, resp. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Abyste se v něm mohli lépe orientovat, předkládáme Vám zde jeho část, která především souvisí s námi nabízenými výrobky, jako jsou nářaďové domky, zahradní chatky, pergoly a rekreační chaty. Nejedná se tedy o kompletní znění jednotlivých ustanovení a paragrafů. Jde o to, abyste si mohli udělat obecnou představu o tom, co vše budete potřebovat k vyřízení žádosti (stavebního ohlášení, stavebního povolení) na stavebním úřadu. Nicméně před samotným podáním žádosti je vhodné se osobně informovat na příslušném stavebním úřadu, jelikož každá obec může mít vlastní vyhlášky upravující stavební zákon, které vycházejí z charakteru lokality, kde si chcete postavit dřevostavbu.
Proces povolování staveb je poměrně složitá procedura. Stavební zákon řeší všechny typy staveb, od nejmenších, jako jsou garáže, ploty, rodinné domy, až po ty největší, jako jsou velké haly a průmyslové objekty. Jak se v něm ale vyznat? Co se vztahuje na konkrétní stavbu z hlediska jejího povolení? Pomůže vám přehledná tabulka.
 

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), upravuje podobu schvalovacích postupů vedoucích k realizaci stavby. Celý proces schvalování je rozdělen do dvou základních částí:

1) Stavbu musíme umístit - až na drobné stavby (viz tab. 1) je nutné veškeré stavební objekty umísťovat, tedy je nutné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a projít procesem územního řízení.

2) Stavbu musíme povolit - některé stavby již tento stupeň schvalování nepotřebují, popřípadě pro ně postačí tzv. ohlášení. Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení jsou obdobné. Z hlediska procesu je však postup ohlášení stavby jednodušší než stavební řízení.

To, jaká dokumentace je vyžadována k jednotlivým krokům, je obsaženo v prováděcích předpisech, konkrétně ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

 

Typ stavby

Územní rozhodnutí

Rozsah povolování

stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 SZ (zejména informační a reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry, signální věže, cirkusové stany a scénické stavby, sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, stavby pro hospodaření v lesích, skleníky a bazény do 40 m2)

Ne

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

terénní úpravy stanovené v § 80 odst. 3 písm. a) SZ (zejména odstavné plochy, násypy, zavážky) nebo změny druhu pozemku

Ne

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou

Ne

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou

Ne

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

distribuční soustava v elektroenergetice, s výjimkou budov a distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody;

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budov

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

Stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

Oplocení

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

 

Ne oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše; oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy

výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

 

Ne odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

stožáry pro vlajky výšky nad 8 m

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

bazén nebo skleník (nad 40 m2) včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Ano, postačí územní souhlas

Nevyžaduje se povolení ani ohlášení

stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d)

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

stavby pro reklamu o celkové ploše větší než 8 m2

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

terénní úpravy výše neuvedené

Ano, postačí územní souhlas

Ohlášení

udržovací práce na stavbě výše neuvedené

Ne

Ohlášení

stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

Ne

Ohlášení