Obchodní podmínky obchodní společnosti

E-shop

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Hobbytec CZ s.r.o. , se sídlem Bílkova 87, Poděbrady - Kluk, PSČ 290 01, identifikační číslo: 29217253, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hobbytec.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hobbytec.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než měsíc nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 0 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.
 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající dále může po kupujícím požadovat úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem.

5.4. Ve lhůtě sedmi (7) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží jen v případě, že zásilka vykazuje zjevné poškození již před jeho převzetím. V případě, že kupující odmítne převzetí objednaného zboží mimo případ uvedený v předchozí větě, je povinen uhradit prodávajícímu všechny jemu vzniklé náklady, a to zejména náklady na přepravu zboží a jeho uskladnění. K témuž je kupující povinen v případě, že z důvodu na jeho straně je nutné opakovat doručení zboží do místa, které kupující k převzetí určil.

6.6. Objednávky pro Slovenskou republiku jsou doručovány a fakturovány společností Hobbytec SK s.r.o, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 317 663, DIČ: SK2023814782

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc (zboží) při převzetí nemá vady.  Prodávající zejména odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující věc (zboží) převzal: (i) má věc (zboží) vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se věc (zboží) hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc (zboží) tohoto druhu obvykle používá, (iii) věc (zboží) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je věc (zboží) v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) věc (zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc (zboží) byla vadná již při převzetí.

7.3.  Nemá-li věc (zboží) vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i ododání nové věci bez vad, pokut to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci (zboží), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci (zboží), nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc (zboží) řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci (zboží) bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci (zboží), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc (zboží) bez vad, vyměnit její součást nebo věc (zboží) opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4.  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. To se nevztahuje na: (i) věci (zboží) prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebení věci (zboží) způsobené jejím obvyklým užíváním, (iii) u použité věci (zboží) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc (zboží) měla při převzetí kupujícím, (iv) vyplývá-li to z povahy věci (zboží), (v) události způsobené vnějšími přírodními silami.

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny .
 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Zákazník či kupující souhlasí s tím, že obdrží odkaz v rekapitulaci objednávky e-mailem, kde si lze účtenku stáhnout v elektronické podobě.

8.7. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, aby dodavatel pořídil fotografii a/nebo audiovizuální záznam zhotoveného předmětu díla (věci) a jeho nejbližšího okolí, a to pro interní účely dodavatele týkající se splnění zakázky, stejně tak za účelem propagace produktů dodavatele a jeho firmy veřejnosti. Pořízenou fotografii a/nebo audiovizuální záznam je dodavatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu a případných dalších sociálních sítích, které sám spravuje a/nebo na kterých prezentuje své produkty a svou firmu. Dodavatel je též oprávněn použít fotografii a/nebo audiovizuální záznam v rámci díla souborného pro stejné účely. Pořízením a zveřejněním fotografií a/nebo audiovizuálního záznamu ze strany dodavatele nevznikají objednateli žádné nároky, zejména na peněžité a/nebo jakékoliv nepeněžité plnění. Objednatel je oprávněn kdykoliv souhlas uvedený v tomto odstavci odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto VOP. Objednatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu má účinky pouze do budoucna a nedotýká se již zveřejněných děl.

8.8. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola/zimní zahrada u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly/zimní zahrady doporučuje dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly/zimní zahrady z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub dodavatele. Po předchozí dohodě smluvních stran může být ze strany dodavatele proveden zpoplatněný výjezd na opravu poškozené součásti věci. Pojistnou událost doporučuje dodavatel objednateli nahlásit své pojišťovně.
 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na stránce zpracování osobních údajů

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující může dále požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo a požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí (3.) pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý (15.) pracovní den po odeslání. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
 

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající tímto informuje zákazníka – spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluvních vztahů mezi ním a prodávajícím je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová stránka je www.coi.cz.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bílkova 87, Poděbrady - Kluk, PSČ 290 01, adresa elektronické pošty info@hobbytec.cz , telefon 840 810 810. V Poděbradech dne 1.6.2023
Hobbytec CZ s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny závazkové právní vztahy ve věcech smluv o dílo uzavřených mezi společností Hobbytec CZ s.r.o., se sídlem: Bílkova 87, Poděbrady - Kluk, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 166857 (dále jen „dodavatel“) a každou fyzickou nebo právnickou osobou, která je objednatelem podle příslušné smlouvy o dílo a těchto VOP.

Tyto VOP jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí smlouvy a tvoří její závaznou přílohu. Změny těchto VOP jsou pro obě smluvní strany závazné pouze tehdy, pokud se na nich smluvní strany písemně dohodly.
Závazný obsah smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem je tvořen: (i) objednávkou/nabídkou v písemné podobě se specifikací předmětu plnění (dále jen „smlouva“), (ii) zaměřovacím protokolem k zakázkovým produktům (dále jen „zaměřovací protokol“) a (iii) těmito VOP.
V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy, zaměřovacího protokolu a těchto VOP mají přednost ustanovení smlouvy, ledaže jde o rozpor v technické specifikaci předmětu díla, pak mají přednost ustanovení zaměřovacího protokolu oproti smlouvě.

Uzavřenou smlouvu a/nebo zaměřovací protokol je možno měnit nebo doplňovat jen formou písemného dodatku. K návrhu dodatku smlouvy a/nebo zaměřovacího protokolu se smluvní strany zavazují vyjádřit do 15 dní od jeho doručení. Dodatek smlouvy a/nebo zaměřovacího protokolu nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí smlouvou, zaměřovacím protokolem, těmito VOP a není-li těmito dokumenty upraveno jinak, řídí se ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti. Uzavřením smlouvy s dodavatelem objednatel výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto VOP.

V těchto VOP se dále pojmem „smlouva“ rozumí smlouva včetně zaměřovacího protokolu, pokud z významu některého níže specifikovaného ustanovení nevyplývá, že se jedná pouze o smlouvu nebo o zaměřovací protokol.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele coby zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou za jeho provedení.

2.2. Dílem se rozumí zejména zhotovení jakýchkoliv stavebních prvků, součástí a dalších předmětů dle specifikace předmětu díla uvedeného ve smlouvě, jakož i dodání a montáž těchto předmětů na místě uvedeném objednatelem ve smlouvě dle sjednaných podmínek, pokud smlouva nestanoví jinak.
 

3. Způsob objednání díla

3.1. Objednatel si na základě nabídky dodavatele objedná vyhotovení, dodání a montáž díla, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, způsobem určeným v následujících ustanoveních.

3.2. Objednávku je možné zaslat písemně. V urgentních případech je možno objednávku oznámit telefonicky dodavateli, přičemž telefonickou objednávku je třeba potvrdit bez zbytečného odkladu písemnou formou.
Objednávka musí obsahovat:
jméno / obchodní jméno objednatele, sídlo objednatele, přesnou specifikaci díla, předpokládaný termín dodání, a místo plnění,
jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt na statutárního zástupce objednatele, pokud je právnickou osobou,
jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt na osobu, která je za objednatele oprávněná vykonávat konkrétní objednávku.

3.3. Objednatel je oprávněn již uzavřenou smlouvu zrušit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího uzavření, a to zaplacením odstupného ve výši 25 % z celkové ceny díla včetně DPH. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy je objednatel oprávněn smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smlouva se v těchto případech ruší zaplacením odstupného dle tohoto odstavce dodavateli obdobně jako při odstoupení od smlouvy, přičemž objednatel není oprávněn smlouvu takto zrušit, pokud již, byť i jen zčásti, plnění dodavatele přijal nebo dodavateli sám plnil, tj. například uhradil zálohu. Je-li odstupné hrazeno bezhotovostně, dnem zaplacení odstupného je den připsání příslušné částky odstupného v plné výši na účet dodavatele uvedení v zápatí těchto VOP.
 

4. Uzavření smlouvy o dílo

4.1. Dodavatel objednateli jeho objednávku buď potvrdí, či neprodleně sdělí své výhrady k ní, tj. učiní protinávrh. Potvrzením objednávky objednatele ze strany dodavatele, resp. okamžikem, kdy se smluvní strany v rámci protinávrhů k objednávce objednatele shodnou bez výhrad na obsahu smlouvy a zaměřovacího protokolu (viz článek 4.2 těchto VOP), dojde k uzavření smlouvy, jíž budou dodavatel i objednatel vázáni. Pokud je mezi smluvními stranami posléze uzavřena písemná smlouva v listinné podobě, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené v této listinné smlouvě, a to i v případě, že jsou odlišné od údajů v písemné akceptaci nabídky objednatele vystavené dodavatelem. Jakákoliv navazující nebo vedlejší ujednání či dohody ke smlouvě musí být uskutečněny výlučně v písemné formě formou dodatku a musí být písemně potvrzené oběma smluvními stranami.

4.2. Dodavatel v potřebných případech po předchozím souhlasu objednatele sám provede zaměření díla v místě plnění, o čemž je sepsán zaměřovací protokol. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zaměření a předat mu veškeré potřebné informace. Správnost údajů na zaměřovacím protokolu stvrdí objednatel svým podpisem. Zaměřovací protokol je nedílnou součástí smlouvy. V případě, že vznikne rozpor mezi technickými údaji uvedenými ve smlouvě a v zaměřovacím protokolu, mají taková ustanovení zaměřovacího protokolu přednost před smlouvou.

4.3. Materiály jako jsou prospekty, katalogy, obrázky, výkresy, konstrukční návrhy a osnovy a jiné údaje o zboží se chápou jako informativní, pokud nejsou výslovně dodavatelem prohlášené za závazné.

4.4. Zhotovení předmětu díla uskuteční dodavatel tak, jak je uvedeno v nabídce resp. prospektech dodavatele. Malé odchylky oproti v prospektu uvedeným vzorkům a právo změn v konstrukci a ve tvaru díla v průběhu dodací lhůty, pokud tyto změny nemají zásadní vliv na funkčnost a vzhled zboží, si dodavatel vyhrazuje.

4.5. Dodavatel si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, výkresům a jiným podkladům souvisejících se zhotovením a dodáním díla, a to bez výhrad. Objednatel není oprávněný využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám jakékoliv materiály nebo dokumentaci související s dílem.
 

5. Cena díla

5.1. Cena díla se řídí ceníkem dodavatele platným v čase potvrzení objednávky. Ceny uváděné v nabídce jsou vždy uváděné dle aktuálního kurzu CZK/EUR. V případě zvýšení kursového rozdílu CZK/EUR v období od uhrazení zálohy na dílo a jeho dodáním je dodavatel oprávněn o adekvátní rozdíl zvýšit cenu díla. Tento kursový rozdíl je započítán jako rozdíl kursu v den uhrazení zálohy a kursu v den dodání díla.

5.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného díla, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.

5.3. Slevy a jakékoliv jiné srážky z celkové ceny díla podléhají osobní dohodě smluvních stran, pokud smlouva nestanoví jinak.

5.4. Zničení a poškození díla v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

5.5. Objednatel podpisem smlouvy o dílo výslovně prohlašuje, že má zajištěno financování celého díla. V případě, že se kdykoliv v průběhu realizace díla ukáže toto prohlášení objednatele mylným či nepravdivým, je na tomto základě zhotovitel oprávněn nezahájit, přerušit či nedokončit realizované dílo a objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele předložit zhotoviteli adekvátní zajištění pohledávek zhotovitele za objednatelem (např. prohlášením ručitele, směnkou, zřízením zástavního právě k majetku objednatele, převodem vlastnického práva k věcem objednatele, postoupením pohledávek objednatele aj.).
 

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel je povinen za dílo řádně a včas zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP a/nebo smlouvě.

6.2. Objednatel je povinen zaplatit celkovou cenu díla na základě faktury vystavené dodavatelem, jejíž náležitosti budou určeny dohodou smluvních stran obsaženou ve smlouvě a budou odpovídat platným právním předpisům. Objednatel zaplatí dodavateli cenu díla v hotovosti do částky maximálně 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) k rukám dodavatele při předání díla dodavatelem, příp. v sídle dodavatele, o čemž mu dodavatel vydá písemné potvrzení, nebo bezhotovostním převodem na účet dodavatele určený ve smlouvě a/nebo vystavené faktuře.

6.3. V případě bezhotovostní platby je lhůta splatnosti faktur 7 dní od vystavení faktury, není-li uvedeno ve vystavené faktuře jinak.

6.4. Za den splnění peněžitého závazku se považuje den připsání dlužné částky ve prospěch účtu dodavatele anebo zaplacení v hotovosti k rukám dodavatele.

6.5. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou účetního dokladu (faktury) dodavatele uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započaty den prodlení. Nárok dodavatele na náhradu škody tím není dotčen a použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se tak vylučuje. Bude-li prodlení v úhradě platby objednatele delší než 30 kalendářních dnů, předává dodavatel případ specializované firmě na vymáhání pohledávek. Škoda a náklady, které případně dodavateli v této souvislosti vzniknou, je objednatel povinen nahradit samostatně v plné výši coby příslušenství pohledávky vzniklé z tohoto důvodu dodavateli.

6.6. Objednatel není oprávněn jednostranně platby snížit, podmiňovat je anebo započítat. Jednostranné započítání ze strany objednatele je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího oprávněnost nároků objednatele vůči dodavateli.

6.7. Vznikne-li při dodání nebo montáži zboží vícepráce vinou objednatele (zejména nepřesnou či neúplnou přípravou), uhradí objednatel tyto vícepráce dle skutečných nákladů vynaložených dodavatelem.

6.8. V případě sjednání splátek na úhradu ceny díla se dodavatel a objednatel ve smyslu ustanovení § 1931 Občanského zákoníku dohodli, že v případě prodlení objednatele s úhradou byť i jediné splátky, má dodavatel právo na vyrovnání celé pohledávky.
 

7. Místo, lhůta díla, dodací podmínky, stavební připravenost

7.1. Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, dodavatel nechá zhotovit a dále dodá a vykoná osazení a/nebo montáž objednaného předmětu díla či jeho součásti (dále společně jen „věc“), to vše za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP, pokud smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany mohou též dohodnout pouze zhotovení věci dodavatelem a její následné dodání objednateli či jen předání k přepravě bez dalších závazků dodavatele.

7.2. Dodavatel dodá věc v místě a čase (lhůtě) určeném ve smlouvě. O dodání věci bude sepsán protokol, který jsou obě smluvní strany povinny podepsat. Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést všechny vady, které dle jeho názoru má věc v době předání. V případě, že je dodavatel povinen na základě smlouvy zabezpečit odeslání věci, protokol se nesepisuje. Protokol musí obsahovat alespoň: číslo smlouvy, jméno, obchodní firmu nebo název obou smluvních stran, přebírající osobu (jméno, příjmení), místo dodání věci, datum převzetí věci. V případě, že v době dodání věci nebude objednatel a/nebo jím zplnomocněný zástupce přítomen v místě dodání, vyzve dodavatel objednatele ve lhůtě určené dodavatelem, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, k novému přejímacímu řízení věci. Nedostaví-li se objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce ani v náhradní termín dodavatelem předem oznámený k převzetí věci a/nebo odmítne podepsat předávací protokol, má se za to, že věc byla předána objednateli v den určeného náhradního termínu, a to bez vad a nedodělků. Takovou skutečnost dodavatel uvede v předávacím protokolu.

7.3. Smluvní strany se po uzavření smlouvy mohou dohodnout na změně místa a/nebo času dodání věci. V případě, že věc nebude možné dodat na sjednané místo určení a/nebo ve sjednaném čase z důvodu na straně objednatele, vzniká dodavateli nárok na náhradu jemu vzniklých nákladů. V případě, že z důvodu na straně objednatele nebude možné dodat věc v termínu sjednaném ve smlouvě nebo objednatel bude požadovat jiný termín dodání věci oproti smlouvě, vzniká dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s uschováním věci ode dne původně sjednaného termínu dodání dle smlouvy až do doby faktického dodání věci, a to v paušální částce 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den takové úschovy. Celkovou částku úschovy je objednatel povinen uhradit dodavateli v den dodání věci, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že v případě nedodržení původně sjednaného termínu dodání věci dle smlouvy je dodavatel oprávněn nabídnout další možný termín dodání i za několik dní či týdnů oproti návrhu objednatele, nejdéle však do 4 týdnů od data navrženého objednatelem, to vše z důvodu dříve smluvených montážních kapacit pracovníků dodavatele a s ohledem na vyřizování předcházejících zakázek. Takovým prodloužením termínu náhradního dodání věci není dotčen nárok dodavatele na úhradu celkových nákladů spojených s uschováním věci dle tohoto článku až do doby náhradního dodání věci objednateli.

7.4. Termín sjednaný pro zhotovení a dodání věci začíná běžet ode dne uhrazení zálohy na provedení díla objednatelem a zaměřením díla pro účely zaměřovacího protokolu dle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Pokud je čas dodání stanoven lhůtou, je dodavatel oprávněn dodat věc v průběhu celé této lhůty.

7.5. V případě že dodavatel nebude schopen dodat věc v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas dodání věci se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na zhotovení nebo dodání věci, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy apod. Dodavatel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání věci. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jeho povinnost provést dílo zaniká. V případě že se plnění dodavatele v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen dodavateli nahradit veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti se zahájením provádění díla dle smlouvy.

7.6. Pokud je dodavatel povinen dodat a osadit věc transportním speciálem, je součástí dodávky složení věci na předem připravené místo, které zajistí objednatel. Pokud součástí dodávky není osazení/složení věci, dodavatel zajistí dopravu na místo určení. Objednatel je povinen zajistit potřebnou techniku pro složení věci v uvedený termín a čas dodání. Potřebnou technikou se rozumí dostatečně silná a vhodná technika (stavební jeřáb) pro složení objednané věci na místo určení. V tomto případě dodavatel neodpovídá za složení věci. Objednatel je povinný zajistit potřebnou techniku na místo pro složení věci v předem oznámený termín ze strany dodavatele s tolerancí maximální 60 min od termínu stanoveného dodavatelem. Potřebná doba pro složení nákladu je stanovena spedicí na maximálně 120 minut od termínu a času stanovených dodavatelem. Pokud bude tato doba překročena, může být ze strany dodavatele nebo spedice účtována částka ve výši 200 Euro za každou započatou hodinu.

7.7. Pokud podle smlouvy není povinností dodavatele provést montáž díla a objednatel v rozporu s povinnostmi stanovenými smlouvou nebo těmito VOP nepřevezme dílo, a to ani po písemné výzvě dodavatele, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu případné újmy. V případě, že si objednatel nepřevezme dílo ani po výzvě dodavatele, vzniká dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s uschováním věci ode dne určeného náhradního termínu dodání až do doby náhradního dodání nebo zániku smlouvy, a to v paušální částce 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den takové úschovy. Věc se považuje za dodanou v okamžiku jejího dopravení na určené místo dodání věci.

7.8. Pokud se smluvní strany ve smlouvě shodly, že dodavatel má věc odeslat, je věc dodaná okamžikem odevzdání věci k přepravě prvnímu dopravci a dodavatel je povinen převést na objednatele práva z přepravní smlouvy, pokud je nemá přímo na základě přepravní smlouvy. Ve vztahu ke spotřebiteli se však ujednání dle předchozí věty použijí pouze tehdy, pokud dopravce určil objednatel, aniž mu byl dodavatelem nabídnut. Dodavatel je povinen bezodkladně doručit objednateli veškeré doklady potřebné pro nakládání s věcí. Dodavatel je oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, určit dopravní cestu, dopravní prostředek, stejně jako dopravní společnost nebo vedoucího dopravy. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je věc dodána nezabalená.
Dodavatel spolu s věcí odevzdá objednateli všechny doklady a listiny patřící k věci.

7.9. Pokud se věc dodává i s montáží, tak dodání věci nastane až v okamžiku ukončení montáže. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, je objednatel povinen připravit místo montáže věci uvedené ve smlouvě podle pokynů dodavatele, a to i vykonáním dodatečných terénních a povrchových úprav uvedených v oznámení dodavatele o potřebě jejich vykonání, nejpozději ke dni začátku montáže věci dohodnutého ve smlouvě.

7.10. 10. Pokud objednatel místo montáže věci nepřipraví, resp. nevykoná potřebné úpravy do dne termínu dodání věci nebo včas nezajistí techniku pro dodání věci nebo není možné věc z důvodu nedostupnosti dodat, je dodavatel oprávněn:
a) od smlouvy odstoupit, nebo
b) nepokračovat v provádění díla, dokud mu nebude doručené oznámení objednatele o tom, že místo montáže věci je připravené na provedení montáže věci, resp. o tom, že povrchové úpravy uvedené v oznámení dodavatele jsou dokončené. Pokud se informace uvedené v oznámení objednatele ukáží jako nepravdivé nebo částečně nepravdivé, objednatel odpovídá za újmu tím dodavateli způsobenou a zavazuje se zaplatit dodavateli všechny náklady, které v souvislosti s tím vzniknou. Po dobu, po kterou není dodavateli umožněno pokračovat v provádění díla dle tohoto odstavce VOP, není dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smlouvy a těchto VOP.

7.11. V případě, že dodavatel ve smyslu článku VII. odst. 10 písm. a) těchto VOP od smlouvy odstoupí, je objednatel povinen zaplatit dodavateli cenu doposud vykonaného díla. Právo na náhradu újmy vzniklé dodavateli tím není dotčeno.

7.12. V případě, že bude dodavatel postupovat ve smyslu článku VII. odst. 10 písm. b) těchto VOP, je objednatel povinen nahradit mu všechny náklady a újmu, které mu v souvislosti s uskladněním a opatrováním doposud vykonaného předmětu díla vzniknou.

7.13. Objednatel je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa montáže. Příjezd a místo osazení resp. montáže věci musí být dostupné pro vozidla s hmotností do cca 40 tun. Vozidlo přepravující věc vyžaduje příjezd na stanoviště v dostatečné šířce odpovídající velikosti věci, stejně jako i prostor pro manipulaci s věcí cca 10m před místem osazení věci.

7.14. Pokud dodavatel nedodá věc v čase a na místo dohodnuté ve smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, maximálně však 3 % (slovy: tři procenta) z fakturované částky celkové ceny díla včetně DPH nebo jeho části, se kterým je dodavatel v prodlení.

7.15. Dodavatel není povinen pojistit věc během přepravy, pokud smlouva nestanoví jinak.

7.16. Dodavatel upozorňuje objednatele na skutečnost, že dodávka věci jakož i případná montáž může být provedena pouze v případě, že venkovní teplota prostředí neklesne pod -4 stupňů Celsia. Dodavatel je oprávněn v rámci kvalitního provedení díla nedodat, nenastoupit či přerušit práce v případě nepříznivého počasí, a to v těchto alternativách: teplota v den dodání v 8 hod. méně než -4 stupně Celsia, sněhové nebo deštivé přeháňky s větrem, nadměrně silný vítr znemožňující manipulaci a montáž.
 

8. Nebezpečí škody

8.1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem dodání věci do místa dodání určeného smlouvou. V případě, že smlouva neobsahuje závazek dodavatele dodat věc do konkrétního místa, přechází nebezpečí škody na věci na objednatele okamžikem předání věci k přepravě prvnímu přepravci.

8.2. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola/zimní zahrada u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly/zimní zahrady doporučuje dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly/zimní zahrady z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub dodavatele. Po předchozí dohodě smluvních stran může být ze strany dodavatele proveden zpoplatněný výjezd na opravu poškozené součásti věci. Pojistnou událost doporučuje dodavatel objednateli nahlásit své pojišťovně.
 

9. Vady díla, záruka za jakost

9.1. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a práva a povinnosti z nich plynoucí se řídí příslušnými právními předpisy.

9.2. Dodavatel v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídá za vady díla, které mělo dílo v okamžiku předání díla objednateli.

9.3. Není-li dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky ode dne převzetí díla objednatelem.

9.4. Objednatel je povinen ihned po tom, kdy získá možnost s dílem nakládat, si dílo důkladně prohlédnout a zjistit, zda nemá vady či bylo-li dodané s veškerým příslušenstvím a příslušnými doklady. Všechny zjištěné vady je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy získal možnost s dílem nakládat.

9.5. Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost odpovídá za vady na díle, které vzniknou v době trvání záruky. V rámci zákonné odpovědnosti dodavatele za vady ani v rámci dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným pozemkem na osazení a montáž věci, nesplnění povinností podle těchto VOP souvisejících s využitím věci, vady které na věci vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci v důsledku přepravy, vnějších zásahů a vlivů, zásahů třetích osob, za které dodavatel neodpovídá.

9.6. Požadavek na záruční nebo pozáruční servis je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemně oznámit dodavateli, resp. jím pověřené osobě, nejpozději však do 48 hodin od jejich zjištění, a to výhradně emailem na adresu: reklamace@hobbytec.cz. Objednatel je povinen v písemném oznámení o vadách dodavateli uvést: číslo smlouvy, na kterou je servis uplatňován, popis vady (jak se projevuje), detailní fotodokumentaci, dále telefonický kontakt a odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem za účelem odstranění vad komunikovat.

9.7. 7. Objednateli zanikají práva z vad, na které se vztahuje záruka, které:
- objednatel neoznámí řádně a včas v souladu s těmito VOP,
- objednatel nezjistil, ačkoli je při včasné prohlídce a dostatečné péči mohl zjistit, protože nevykonal prohlídku v souladu s těmito VOP anebo jí nevykonal s dostatečnou péčí.

9.8. Dodavatel je povinen nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě díla rozhodnout o oprávněnosti reklamace objednatele anebo, pokud není možné o oprávněnosti reklamace rozhodnout bez prohlídky díla, tak v této lhůtě oznámit objednateli datum prohlídky díla. Objednatel poskytne dodavateli součinnost, aby prohlídku díla mohl uskutečnit.

9.9. Pokud bude reklamace oprávněná, dodavatel zároveň v čase nutném pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace podle těchto VOP určí lhůtu a způsob odstranění vady, to vše nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vadě díla.

9.10. V případě chybějících dokladů nebo příslušenství je dodavatel povinen je bez odkladu doručit objednateli do místa dodání. V případě jiných vad může tyto vady odstranit buď opravou, úpravou nebo výměnou v přiměřené lhůtě odpovídající vynaložené práci a povětrnostním podmínkám podmiňujícím technologické a montážní procesy, přičemž určení způsobu odstranění vady je, pokud objednatel není spotřebitelem, na dodavateli. Není-li objednatel spotřebitelem, nároky objednatele na odstoupení od smlouvy nebo uplatnění slevy z ceny díla jsou vyloučené, pokud je v technických možnostech dodavatele odstranit nedostatky díla. Neodstranitelné vady, které neomezují užívání díla, ale pouze snižují hodnotu díla, opravňují objednatele uplatnit slevu z ceny díla odpovídající hodnotě skutečného snížení ceny díla.

9.11. Objednatel je povinen zabezpečit při vyřizování reklamace dodavateli nebo jím pověřeným osobám přístup k dílu a poskytnout součinnost, aby mohl dodavatel vady na díle opravit.

9.12. Použití železobetonu pro zhotovení díla může vést k vytvoření trhlin příčinou sedání, zesmršťování, trhlin způsobených pnutím, trhlin způsobených změnami teploty, přičemž tyto odchylky, změny anebo intolerance se nepovažují za vady díla, které mají podstatný vliv na užitkovou hodnotu a neopravňují objednatele k uplatnění nároku na slevu z ceny díla. Nároky z vad nevznikají, pokud je dílo dodané podle smlouvy vhodné na předpokládaný resp. obvyklý účel a vykazuje vlastnosti přiměřené pro díla tohoto typu a které objednatel může očekávat. Nepatrné rozměrové odchylky jsou výrobně-technicky podmíněné a nejsou klasifikovány jako nedostatek díla. Proto jsou nároky každého druhu z tohoto důvodu vyloučené.
 

10. Výhrada vlastnictví

10.1. Vlastnické právo k věci přechází na objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla včetně DPH sjednané ve smlouvě a rovněž i podepsáním předávacího protokolu podle toho, která skutečnost nastane později. Pro určení splnění povinnosti týkající se podepsání protokolu platí fikce dle článku 7.2 věta poslední těchto VOP. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje. Ustanovení tohoto článku se vztahují na úpravu některých práv a povinností mezi dodavatelem a objednatelem v případě, že objednatel věc užívá, ale ještě k ní nenabyl vlastnické práva.

10.2. V případě, že objednatel zaplatí celkovou cenu díla včetně DPH a/nebo její dosud nezaplacenou část dodavateli až po jeho převzetí, dodavatel zůstává vlastníkem věci až do doby úplného zaplacení celkové ceny díla včetně DPH dodavateli (výhrada vlastnictví). Nebezpečí škody na díle přechází v souladu s článkem VIII. těchto VOP. Objednatel je v daném případě jen držitelem věci.

10.3. Až do doby, kdy se objednatel stane vlastníkem věci, je povinen věc udržovat na své náklady v řádném a provozuschopném stavu. V případě jakéhokoliv poškození věci nebo vzniku vady na věci je objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli. Pokud se jedná o poškození, za které neodpovídá dodavatel, je objednatel povinen zabezpečit na své náklady opravu věci. Objednatel není oprávněn měnit technické vlastnosti a konstrukci věci bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Vykonání změn a úprav na věci může vykonat jen dodavatel na náklady objednatele. Objednatel nesmí do doby, než se stane vlastníkem věci, věc dát do užívání třetí osobě, nesmí ji prodat ani pronajmout, dát do zástavy ani použít na zajištění svých závazků, popř. s ní jiným způsobem nakládat.

10.4. V případě, že objednatel i přes tento zákaz umožní třetí osobě, aby s věcí nakládala, popřípadě věc na třetí osobu převede a nebude možno toto právo třetí osoby zrušit, je objednatel povinen převést na dodavatele platby, které mu byly zaplacené z titulu právního vztahu mezi ním a třetí osobou a práva, případně nároky, které mu vznikly, a to až do výše ještě nesplacené celkové ceny díla včetně DPH. Objednatel je povinen nahradit dodavateli všechny náklady spojené s uplatněním a vymáháním vlastnického práva a spojených práv či nároků vážících se k věci.

10.5. Objednatel je povinen okamžitě oznámit dodavateli všechny škody na dodané věci, specifikovat všechna exekuční řízení, ve kterých exekutor do soupisu movitých věcí zařadí i věc a/nebo její části, které podléhají výhradě vlastnictví, anebo na základě kterých bude věřitel objednatele uspokojovaný prodejem movité věci, respektive prodejem nemovité věci – dílem podléhajícím výhradě vlastnictví a doručit dodavateli kopie exekučních příkazů, či jiné listiny, které byly v průběhu exekučního řízení vyhotovené a doručené objednateli.

10.6. V případě úplného zničení nebo odcizení věci má dodavatel právo započítat si oproti pojistnému plnění částku odpovídající všem současným i budoucím doposud neuhrazeným pohledávkám dodavatele ze smlouvy. Případný zůstatek pojistného plnění vyplatí dodavatel objednateli. Objednatel je povinen oznámit dodavateli místo trvalého nebo dočasného umístění věci a/nebo její části a bezodkladně dodavatele informovat o všech změnách tohoto umístění, umožnit dodavateli kdykoliv přístup k věci a/nebo její části, a to bez oznámení dodavatele o úmyslu zkontrolovat věc a/nebo její část.

10.7. V případě, že ani po písemné výzvě dodavatele k úhradě celkové ceny díla včetně DPH a/nebo její dosud objednatelem nezaplacené části objednatel neuhradí dodavateli celkovou cenu díla včetně DPH a/nebo její dosud nezaplacenou část, je dodavatel oprávněn věc a/nebo její část převzít zpět do své dispozice, a to i bez součinnosti objednatele a/nebo předchozího oznámení objednateli této skutečnosti. Objednatel za tímto účelem zmocňuje dodavatele ke vstupu na pozemky objednatele, na kterých se nachází věc a/nebo její část za účelem převzetí věci a/nebo její části dodavatel zpět do jeho dispozice.
 

11. Užívání věci

11.1. Objednatel je povinen užívat věc v souladu s jejím účelem užití a v souladu s příslušnými závaznými předpisy a pokyny dodavatele a/nebo jím určených třetích osob. Objednatel je povinen zabezpečit na své náklady pravidelnou údržbu věci. Objednatel po čas trvání záruky není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu dodavatele provádět technické nebo konstrukční změny na věci. Na základě písemného souhlasu může změny a zásahy vykonat jen dodavatel na náklady objednatele.

11.2. V případě, že objednatel nedodrží povinnosti stanovené v tomto článku VOP po dobu trvání záruky, zanikají mu práva plynoucí ze záruky v okamžiku porušení jeho povinností.

11.3. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé části předmětu díla (věci) mohou obsahovat reklamní označení (logo) dodavatele a /nebo výrobce. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zveřejněným označením (logem) dodavatele a/nebo výrobce na předmětu díla (věci) nevznikají objednateli jakékoliv nároky na náhradu peněžitých a/nebo nepeněžitých plnění od dodavatele a/nebo výrobce, a to zejména v souvislosti s takovou zveřejněnou reklamou obchodní firmy dodavatele a/nebo výrobce. Objednatel se uzavřením smlouvy takových případných nároků vzdává a prohlašuje, že je nebude po dodavateli a/nebo výrobci kdykoliv v budoucnu požadovat.

11.4. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, aby dodavatel pořídil fotografii a/nebo audiovizuální záznam zhotoveného předmětu díla (věci) a jeho nejbližšího okolí, a to pro interní účely dodavatele týkající se splnění zakázky, stejně tak za účelem propagace produktů dodavatele a jeho firmy veřejnosti. Pořízenou fotografii a/nebo audiovizuální záznam je dodavatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu a případných dalších sociálních sítích, které sám spravuje a/nebo na kterých prezentuje své produkty a svou firmu. Dodavatel je též oprávněn použít fotografii a/nebo audiovizuální záznam v rámci díla souborného pro stejné účely. Pořízením a zveřejněním fotografií a/nebo audiovizuálního záznamu ze strany dodavatele nevznikají objednateli žádné nároky, zejména na peněžité a/nebo jakékoliv nepeněžité plnění. Objednatel je oprávněn kdykoliv souhlas uvedený v tomto odstavci odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto VOP. Objednatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu má účinky pouze do budoucna a nedotýká se již zveřejněných děl.
 

12. Odpovědnost za újmu

12.1. Smluvní strany odpovídají za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností.

12.2. S výjimkami vyplývajícími z ustanovení § 2898 Občanského zákoníku je dodavatel povinen nahradit objednateli vzniklou újmu na jmění (škodu) jen v rozsahu skutečné škody, která přesahuje částku odpovídající pojistnému plnění z odpovědnosti za škodu, které bylo vyplaceno objednateli a/nebo třetí osobě v souvislosti s pojistnou událostí. Pokud dodavatel takovouto pojistnou smlouvu nemá, je povinen nahradit škodu jen do výše nákladů na opravu poškozené věci anebo uvedení poškozené věci do původního stavu.

12.3. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy se nenahrazuje újma, která převyšuje újmu, kterou mohla povinná strana v čase vzniku závazkového vztahu jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídat, anebo kterou bylo možné předvídat s ohledem na skutečnosti, které v uvedeném čase povinná strana mohla anebo měla poznat při obvyklé pečlivosti.
 

13. Ukončení smlouvy o dílo

13.1. Smlouva končí dnem vypořádání všech práv, povinností a nároků smluvních stran z ní vyplývajících.

13.2. Jinak je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku, ve smlouvě a v případech uvedených v těchto VOP.

13.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména v těchto případech:
- objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo a/nebo její části déle než 15 dní,
- po uzavření smlouvy s objednatelem vznikly prokazatelné skutečnosti na straně objednatele, které zakládají oprávněné pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnění všech povinností a závazků ze strany objednatele, hlavně ve vztahu k zaplacení ceny díla a objednatel ani po výzvě dodavatele neposkytnul dodavateli dostatečnou záruku,
- není možné z důvodu nedostupnosti místa dodání věci pro techniku věc na místo určení dodat a objednatel ani přes výzvu dodavatele nezajistil jiný způsobem dodání věci,
- objednatel včas nezajistil stavební připravenost nebo techniku pro složení věci,
- dojde k zahájení insolvenčního řízení proti objednateli či objednatel vstoupí do likvidace.

13.4. Případné odstoupení od smlouvy se uskuteční písemnou formou. Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele nezanikají práva a povinnosti, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, a to zejména nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty a jiných sankcí. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen na vlastní náklady dopravit věc dodavateli, pokud věc nebyla umístěna v místě dodání či nebyla provedena montáž věci. V případě že tak neučiní, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele věc odebrat, a to i vstupem na pozemky ve vlastnictví objednatele a odvézt sám, k čemuž ho objednatel podpisem smlouvy zmocňuje. Objednatel je povinen věc odevzdat dodavateli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud objednatel poruší tuto svou povinnost, je dodavatel oprávněn uvést věc do původního stavu na náklady objednatele.
 

14. Zpracování osobních údajů

14.1. Dodavatel coby správce bude zpracovávat osobní údaje, tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které mu objednatel jako subjekt údajů poskytl, nebo které dodavatel získal na základě plnění smlouvy (dále též jen „osobní údaje“), za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kategoriemi zpracovávaných osobních údajů jsou identifikační a kontaktní údaje a zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem, přičemž osobní údaje budou dodavatelem uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Poskytnuté osobní údaje dodavatel neposkytuje žádným třetím osobám vyjma osob podílejících se na plnění smlouvy a případů, kdy bude dodavatel povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Dodavatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat dodavatele bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má objednatel právo:
1. na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce (dodavatele) potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
2. na opravu, tj. právo na to, aby správce (dodavatel) bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se objednatele týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
3. na výmaz, tj. právo na to, aby správce (dodavatel) bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR,
4. na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR,
5. na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR,
6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR,
7. podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.Dodavatel neustavil pověřence pro ochranu osobních údajů, neb není jeho povinností tak učinit. Dodavatele je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, písemně prostřednictvím emailové adresy: info@hobbytec.cz či telefonicky na tel. čísle 840 810 810.
 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto VOP jsou závazné ode dne 1.7.2021.

15.2. Objednatel je povinen bezodkladně oznámit dodavateli skutečnost, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti jeho osobě coby dlužníkovi, bylo zahájeno exekuční řízení proti jeho osobě coby povinnému, popř. že objednatel přijal rozhodnutí o svém zrušení s likvidací.

15.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upravené smlouvou, zaměřovacím protokolem a/nebo těmito VOP, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními všeobecně závaznými předpisy v mezích jejich působnosti.

15.4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejdříve vzájemným jednáním. Pokud  jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, anebo odmítne s druhou smluvní stranou komunikovat, bude spor řešen místně příslušným soudem dle sídla dodavatele v souladu s právními předpisy České republiky.

15.5. Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že je solventní, není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, že proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.

15.6. Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito VOP a akceptuje podmínky v nich stanovené.

15.7. Smluvní strany prohlašují, že VOP tvoří jako příloha nedílnou součást smlouvy.

15.8. Objednatel souhlasí s využitím informací o zakázce k marketingovým účelům prezentace dodavatele.

15.9. Uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku se vylučuje.

15.10. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude dodán do stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení, která splňuje podmínky ust. § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a tím splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby daně. Ukáže-li se toto prohlášení objednatele chybným a v důsledku toho vznikne zhotoviteli jakákoliv finanční škoda, je objednatel povinen tuto v plném rozsahu dodavateli nahradit a to, na základě faktury dodavatele s lhůtou splatnosti do 7 dnů ode dne jejího vystavení.

15.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 
Hobbytec SK s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny závazkové právní vztahy ve věcech smluv o dílo uzavřených mezi společností Hobbytec SK s.r.o., se sídlem: Bratislava, Rustaveliho 4, PSČ 831 06, IČO: 47 317 663, Číslo účtu: je 5044984489/0900, Slovenska sporitelna, as, IBAN: SK7909000000005044984489, BIC: GIBASKBX, IČ DPH (VAT ID) je: SK2023814782, zap. v obchodnom Registri OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 90427 / B (dále jen „dodavatel“) a každou fyzickou nebo právnickou osobou, která je objednatelem podle příslušné smlouvy o dílo a těchto VOP.

Změny těchto VOP jsou pro obě smluvní strany závazné pouze tehdy, pokud se na nich smluvní strany písemně dohodly.
Závazný obsah smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem je tvořen: (i) objednávkou/nabídkou v písemné podobě se specifikací předmětu plnění (dále jen „smlouva“), (ii) zaměřovacím protokolem k zakázkovým produktům (dále jen „zaměřovací protokol“) a (iii) těmito VOP.
V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy, zaměřovacího protokolu a těchto VOP mají přednost ustanovení smlouvy, ledaže jde o rozpor v technické specifikaci předmětu díla, pak mají přednost ustanovení zaměřovacího protokolu oproti smlouvě.

Uzavřenou smlouvu a/nebo zaměřovací protokol je možno měnit nebo doplňovat jen formou písemného dodatku. K návrhu dodatku smlouvy a/nebo zaměřovacího protokolu se smluvní strany zavazují vyjádřit do 15 dní od jeho doručení. Dodatek smlouvy a/nebo zaměřovacího protokolu nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí smlouvou, zaměřovacím protokolem, těmito VOP a není-li těmito dokumenty upraveno jinak, řídí se ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti. Uzavřením smlouvy s dodavatelem objednatel výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto VOP.

V těchto VOP se dále pojmem „smlouva“ rozumí smlouva včetně zaměřovacího protokolu, pokud z významu některého níže specifikovaného ustanovení nevyplývá, že se jedná pouze o smlouvu nebo o zaměřovací protokol.
 

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele coby zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou za jeho provedení.

2.2. Dílem se rozumí zejména zhotovení jakýchkoliv stavebních prvků, součástí a dalších předmětů dle specifikace předmětu díla uvedeného ve smlouvě, jakož i dodání a montáž těchto předmětů na místě uvedeném objednatelem ve smlouvě dle sjednaných podmínek, pokud smlouva nestanoví jinak.
 

3. Způsob objednání díla

3.1. Objednatel si na základě nabídky dodavatele objedná vyhotovení, dodání a montáž díla, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, způsobem určeným v následujících ustanoveních.

3.2. Objednávku je možné zaslat písemně. V urgentních případech je možno objednávku oznámit telefonicky dodavateli, přičemž telefonickou objednávku je třeba potvrdit bez zbytečného odkladu písemnou formou.
Objednávka musí obsahovat:
jméno / obchodní jméno objednatele, sídlo objednatele, přesnou specifikaci díla, předpokládaný termín dodání, a místo plnění,
jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt na statutárního zástupce objednatele, pokud je právnickou osobou,
jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt na osobu, která je za objednatele oprávněná vykonávat konkrétní objednávku.

3.3. Objednatel je oprávněn již uzavřenou smlouvu zrušit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího uzavření, a to zaplacením odstupného ve výši 25 % z celkové ceny díla včetně DPH. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy je objednatel oprávněn smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smlouva se v těchto případech ruší zaplacením odstupného dle tohoto odstavce dodavateli obdobně jako při odstoupení od smlouvy, přičemž objednatel není oprávněn smlouvu takto zrušit, pokud již, byť i jen zčásti, plnění dodavatele přijal nebo dodavateli sám plnil, tj. například uhradil zálohu. Je-li odstupné hrazeno bezhotovostně, dnem zaplacení odstupného je den připsání příslušné částky odstupného v plné výši na účet dodavatele uvedení v zápatí těchto VOP.
 

4. Uzavření smlouvy o dílo

4.1. Dodavatel objednateli jeho objednávku buď potvrdí, či neprodleně sdělí své výhrady k ní, tj. učiní protinávrh. Potvrzením objednávky objednatele ze strany dodavatele, resp. okamžikem, kdy se smluvní strany v rámci protinávrhů k objednávce objednatele shodnou bez výhrad na obsahu smlouvy a zaměřovacího protokolu (viz článek 4.2 těchto VOP), dojde k uzavření smlouvy, jíž budou dodavatel i objednatel vázáni. Pokud je mezi smluvními stranami posléze uzavřena písemná smlouva v listinné podobě, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené v této listinné smlouvě, a to i v případě, že jsou odlišné od údajů v písemné akceptaci nabídky objednatele vystavené dodavatelem. Jakákoliv navazující nebo vedlejší ujednání či dohody ke smlouvě musí být uskutečněny výlučně v písemné formě formou dodatku a musí být písemně potvrzené oběma smluvními stranami.

4.2. Dodavatel v potřebných případech po předchozím souhlasu objednatele sám provede zaměření díla v místě plnění, o čemž je sepsán zaměřovací protokol. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zaměření a předat mu veškeré potřebné informace. Správnost údajů na zaměřovacím protokolu stvrdí objednatel svým podpisem. Zaměřovací protokol je nedílnou součástí smlouvy. V případě, že vznikne rozpor mezi technickými údaji uvedenými ve smlouvě a v zaměřovacím protokolu, mají taková ustanovení zaměřovacího protokolu přednost před smlouvou.

4.3. Materiály jako jsou prospekty, katalogy, obrázky, výkresy, konstrukční návrhy a osnovy a jiné údaje o zboží se chápou jako informativní, pokud nejsou výslovně dodavatelem prohlášené za závazné.

4.4. Zhotovení předmětu díla uskuteční dodavatel tak, jak je uvedeno v nabídce resp. prospektech dodavatele. Malé odchylky oproti v prospektu uvedeným vzorkům a právo změn v konstrukci a ve tvaru díla v průběhu dodací lhůty, pokud tyto změny nemají zásadní vliv na funkčnost a vzhled zboží, si dodavatel vyhrazuje.

4.5. Dodavatel si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, výkresům a jiným podkladům souvisejících se zhotovením a dodáním díla, a to bez výhrad. Objednatel není oprávněný využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám jakékoliv materiály nebo dokumentaci související s dílem.
 

5. Cena díla

5.1. Cena díla se řídí ceníkem dodavatele platným v čase potvrzení objednávky. Ceny uváděné v nabídce jsou vždy uváděné dle aktuálního kurzu CZK/EUR. V případě zvýšení kursového rozdílu CZK/EUR v období od uhrazení zálohy na dílo a jeho dodáním je dodavatel oprávněn o adekvátní rozdíl zvýšit cenu díla. Tento kursový rozdíl je započítán jako rozdíl kursu v den uhrazení zálohy a kursu v den dodání díla.

5.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného díla, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.

5.3. Slevy a jakékoliv jiné srážky z celkové ceny díla podléhají osobní dohodě smluvních stran, pokud smlouva nestanoví jinak.

5.4. Zničení a poškození díla v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

5.5. Objednatel podpisem smlouvy o dílo výslovně prohlašuje, že má zajištěno financování celého díla. V případě, že se kdykoliv v průběhu realizace díla ukáže toto prohlášení objednatele mylným či nepravdivým, je na tomto základě zhotovitel oprávněn nezahájit, přerušit či nedokončit realizované dílo a objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele předložit zhotoviteli adekvátní zajištění pohledávek zhotovitele za objednatelem (např. prohlášením ručitele, směnkou, zřízením zástavního právě k majetku objednatele, převodem vlastnického práva k věcem objednatele, postoupením pohledávek objednatele aj.).
 

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel je povinen za dílo řádně a včas zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP a/nebo smlouvě.

6.2. Objednatel je povinen zaplatit celkovou cenu díla na základě faktury vystavené dodavatelem, jejíž náležitosti budou určeny dohodou smluvních stran obsaženou ve smlouvě a budou odpovídat platným právním předpisům. Objednatel zaplatí dodavateli cenu díla v hotovosti do částky maximálně 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) k rukám dodavatele při předání díla dodavatelem, příp. v sídle dodavatele, o čemž mu dodavatel vydá písemné potvrzení, nebo bezhotovostním převodem na účet dodavatele určený ve smlouvě a/nebo vystavené faktuře.

6.3. V případě bezhotovostní platby je lhůta splatnosti faktur 7 dní od vystavení faktury, není-li uvedeno ve vystavené faktuře jinak.

6.4. Za den splnění peněžitého závazku se považuje den připsání dlužné částky ve prospěch účtu dodavatele anebo zaplacení v hotovosti k rukám dodavatele.

6.5. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou účetního dokladu (faktury) dodavatele uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započaty den prodlení. Nárok dodavatele na náhradu škody tím není dotčen. Bude-li prodlení v úhradě platby objednatele delší než 30 kalendářních dnů, předává dodavatel případ specializované firmě na vymáhání pohledávek. Škoda a náklady, které případně dodavateli v této souvislosti vzniknou, je objednatel povinen nahradit samostatně v plné výši coby příslušenství pohledávky vzniklé z tohoto důvodu dodavateli.

6.6. Objednatel není oprávněn jednostranně platby snížit, podmiňovat je anebo započítat. Jednostranné započítání ze strany objednatele je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího oprávněnost nároků objednatele vůči dodavateli.

6.7. Vznikne-li při dodání nebo montáži zboží vícepráce vinou objednatele (zejména nepřesnou či neúplnou přípravou), uhradí objednatel tyto vícepráce dle skutečných nákladů vynaložených dodavatelem.

6.8. V případě sjednání splátek na úhradu ceny díla se dodavatel a objednatel ve smyslu ustanovení § 1931 Občanského zákoníku dohodli, že v případě prodlení objednatele s úhradou byť i jediné splátky, má dodavatel právo na vyrovnání celé pohledávky.
 

7. Místo, lhůta díla, dodací podmínky, stavební připravenost

7.1. Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, dodavatel nechá zhotovit a dále dodá a vykoná osazení a/nebo montáž objednaného předmětu díla či jeho součásti (dále společně jen „věc“), to vše za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP, pokud smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany mohou též dohodnout pouze zhotovení věci dodavatelem a její následné dodání objednateli či jen předání k přepravě bez dalších závazků dodavatele.

7.2. Dodavatel dodá věc v místě a čase (lhůtě) určeném ve smlouvě. O dodání věci bude sepsán protokol, který jsou obě smluvní strany povinny podepsat. Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést všechny vady, které dle jeho názoru má věc v době předání. V případě, že je dodavatel povinen na základě smlouvy zabezpečit odeslání věci, protokol se nesepisuje. Protokol musí obsahovat alespoň: číslo smlouvy, jméno, obchodní firmu nebo název obou smluvních stran, přebírající osobu (jméno, příjmení), místo dodání věci, datum převzetí věci. V případě, že v době dodání věci nebude objednatel a/nebo jím zplnomocněný zástupce přítomen v místě dodání, vyzve dodavatel objednatele ve lhůtě určené dodavatelem, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, k novému přejímacímu řízení věci. Nedostaví-li se objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce ani v náhradní termín dodavatelem předem oznámený k převzetí věci a/nebo odmítne podepsat předávací protokol, má se za to, že věc byla předána objednateli v den určeného náhradního termínu, a to bez vad a nedodělků. Takovou skutečnost dodavatel uvede v předávacím protokolu.

7.3. Smluvní strany se po uzavření smlouvy mohou dohodnout na změně místa a/nebo času dodání věci. V případě, že věc nebude možné dodat na sjednané místo určení a/nebo ve sjednaném čase z důvodu na straně objednatele, vzniká dodavateli nárok na náhradu jemu vzniklých nákladů. V případě, že z důvodu na straně objednatele nebude možné dodat věc v termínu sjednaném ve smlouvě nebo objednatel bude požadovat jiný termín dodání věci oproti smlouvě, vzniká dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s uschováním věci ode dne původně sjednaného termínu dodání dle smlouvy až do doby faktického dodání věci, a to v paušální částce 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den takové úschovy. Celkovou částku úschovy je objednatel povinen uhradit dodavateli v den dodání věci, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že v případě nedodržení původně sjednaného termínu dodání věci dle smlouvy je dodavatel oprávněn nabídnout další možný termín dodání i za několik dní či týdnů oproti návrhu objednatele, nejdéle však do 4 týdnů od data navrženého objednatelem, to vše z důvodu dříve smluvených montážních kapacit pracovníků dodavatele a s ohledem na vyřizování předcházejících zakázek. Takovým prodloužením termínu náhradního dodání věci není dotčen nárok dodavatele na úhradu celkových nákladů spojených s uschováním věci dle tohoto článku až do doby náhradního dodání věci objednateli.

7.4. Termín sjednaný pro zhotovení a dodání věci začíná běžet ode dne uhrazení zálohy na provedení díla objednatelem a zaměřením díla pro účely zaměřovacího protokolu dle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Pokud je čas dodání stanoven lhůtou, je dodavatel oprávněn dodat věc v průběhu celé této lhůty.

7.5. V případě že dodavatel nebude schopen dodat věc v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas dodání věci se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na zhotovení nebo dodání věci, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy apod. Dodavatel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání věci. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jeho povinnost provést dílo zaniká. V případě že se plnění dodavatele v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen dodavateli nahradit veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti se zahájením provádění díla dle smlouvy.

7.6. Pokud je dodavatel povinen dodat a osadit věc transportním speciálem, je součástí dodávky složení věci na předem připravené místo, které zajistí objednatel. Pokud součástí dodávky není osazení/složení věci, dodavatel zajistí dopravu na místo určení. Objednatel je povinen zajistit potřebnou techniku pro složení věci v uvedený termín a čas dodání. Potřebnou technikou se rozumí dostatečně silná a vhodná technika (stavební jeřáb) pro složení objednané věci na místo určení. V tomto případě dodavatel neodpovídá za složení věci. Objednatel je povinný zajistit potřebnou techniku na místo pro složení věci v předem oznámený termín ze strany dodavatele s tolerancí maximální 60 min od termínu stanoveného dodavatelem. Potřebná doba pro složení nákladu je stanovena spedicí na maximálně 120 minut od termínu a času stanovených dodavatelem. Pokud bude tato doba překročena, může být ze strany dodavatele nebo spedice účtována částka ve výši 200 Euro za každou započatou hodinu.

7.7. Pokud podle smlouvy není povinností dodavatele provést montáž díla a objednatel v rozporu s povinnostmi stanovenými smlouvou nebo těmito VOP nepřevezme dílo, a to ani po písemné výzvě dodavatele, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu případné újmy. V případě, že si objednatel nepřevezme dílo ani po výzvě dodavatele, vzniká dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s uschováním věci ode dne určeného náhradního termínu dodání až do doby náhradního dodání nebo zániku smlouvy, a to v paušální částce 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den takové úschovy. Věc se považuje za dodanou v okamžiku jejího dopravení na určené místo dodání věci.

7.8. Pokud se smluvní strany ve smlouvě shodly, že dodavatel má věc odeslat, je věc dodaná okamžikem odevzdání věci k přepravě prvnímu dopravci a dodavatel je povinen převést na objednatele práva z přepravní smlouvy, pokud je nemá přímo na základě přepravní smlouvy. Ve vztahu ke spotřebiteli se však ujednání dle předchozí věty použijí pouze tehdy, pokud dopravce určil objednatel, aniž mu byl dodavatelem nabídnut. Dodavatel je povinen bezodkladně doručit objednateli veškeré doklady potřebné pro nakládání s věcí. Dodavatel je oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, určit dopravní cestu, dopravní prostředek, stejně jako dopravní společnost nebo vedoucího dopravy. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je věc dodána nezabalená.
Dodavatel spolu s věcí odevzdá objednateli všechny doklady a listiny patřící k věci.

7.9. Pokud se věc dodává i s montáží, tak dodání věci nastane až v okamžiku ukončení montáže. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, je objednatel povinen připravit místo montáže věci uvedené ve smlouvě podle pokynů dodavatele, a to i vykonáním dodatečných terénních a povrchových úprav uvedených v oznámení dodavatele o potřebě jejich vykonání, nejpozději ke dni začátku montáže věci dohodnutého ve smlouvě.

7.10. 10. Pokud objednatel místo montáže věci nepřipraví, resp. nevykoná potřebné úpravy do dne termínu dodání věci nebo včas nezajistí techniku pro dodání věci nebo není možné věc z důvodu nedostupnosti dodat, je dodavatel oprávněn:
a) od smlouvy odstoupit, nebo
b) nepokračovat v provádění díla, dokud mu nebude doručené oznámení objednatele o tom, že místo montáže věci je připravené na provedení montáže věci, resp. o tom, že povrchové úpravy uvedené v oznámení dodavatele jsou dokončené. Pokud se informace uvedené v oznámení objednatele ukáží jako nepravdivé nebo částečně nepravdivé, objednatel odpovídá za újmu tím dodavateli způsobenou a zavazuje se zaplatit dodavateli všechny náklady, které v souvislosti s tím vzniknou. Po dobu, po kterou není dodavateli umožněno pokračovat v provádění díla dle tohoto odstavce VOP, není dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smlouvy a těchto VOP.

7.11. V případě, že dodavatel ve smyslu článku VII. odst. 10 písm. a) těchto VOP od smlouvy odstoupí, je objednatel povinen zaplatit dodavateli cenu doposud vykonaného díla. Právo na náhradu újmy vzniklé dodavateli tím není dotčeno.

7.12. V případě, že bude dodavatel postupovat ve smyslu článku VII. odst. 10 písm. b) těchto VOP, je objednatel povinen nahradit mu všechny náklady a újmu, které mu v souvislosti s uskladněním a opatrováním doposud vykonaného předmětu díla vzniknou.

7.13. Objednatel je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa montáže. Příjezd a místo osazení resp. montáže věci musí být dostupné pro vozidla s hmotností do cca 40 tun. Vozidlo přepravující věc vyžaduje příjezd na stanoviště v dostatečné šířce odpovídající velikosti věci, stejně jako i prostor pro manipulaci s věcí cca 10m před místem osazení věci.

7.14. Pokud dodavatel nedodá věc v čase a na místo dohodnuté ve smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, maximálně však 3 % (slovy: tři procenta) z fakturované částky celkové ceny díla včetně DPH nebo jeho části, se kterým je dodavatel v prodlení.

7.15. Dodavatel není povinen pojistit věc během přepravy, pokud smlouva nestanoví jinak.

7.16. Dodavatel upozorňuje objednatele na skutečnost, že dodávka věci jakož i případná montáž může být provedena pouze v případě, že venkovní teplota prostředí neklesne pod -4 stupňů Celsia. Dodavatel je oprávněn v rámci kvalitního provedení díla nedodat, nenastoupit či přerušit práce v případě nepříznivého počasí, a to v těchto alternativách: teplota v den dodání v 8 hod. méně než -4 stupně Celsia, sněhové nebo deštivé přeháňky s větrem, nadměrně silný vítr znemožňující manipulaci a montáž.
 

8. Nebezpečí škody

8.1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem dodání věci do místa dodání určeného smlouvou. V případě, že smlouva neobsahuje závazek dodavatele dodat věc do konkrétního místa, přechází nebezpečí škody na věci na objednatele okamžikem předání věci k přepravě prvnímu přepravci.

8.2. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola/zimní zahrada u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly/zimní zahrady doporučuje dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly/zimní zahrady z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub dodavatele. Po předchozí dohodě smluvních stran může být ze strany dodavatele proveden zpoplatněný výjezd na opravu poškozené součásti věci. Pojistnou událost doporučuje dodavatel objednateli nahlásit své pojišťovně.
 

9. Vady díla, záruka za jakost

9.1. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a práva a povinnosti z nich plynoucí se řídí příslušnými právními předpisy.

9.2. Dodavatel v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídá za vady díla, které mělo dílo v okamžiku předání díla objednateli.

9.3. Není-li dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky ode dne převzetí díla objednatelem.

9.4. Objednatel je povinen ihned po tom, kdy získá možnost s dílem nakládat, si dílo důkladně prohlédnout a zjistit, zda nemá vady či bylo-li dodané s veškerým příslušenstvím a příslušnými doklady. Všechny zjištěné vady je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy získal možnost s dílem nakládat.

9.5. Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost odpovídá za vady na díle, které vzniknou v době trvání záruky. V rámci zákonné odpovědnosti dodavatele za vady ani v rámci dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným pozemkem na osazení a montáž věci, nesplnění povinností podle těchto VOP souvisejících s využitím věci, vady které na věci vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci v důsledku přepravy, vnějších zásahů a vlivů, zásahů třetích osob, za které dodavatel neodpovídá.

9.6. Požadavek na záruční nebo pozáruční servis je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemně oznámit dodavateli, resp. jím pověřené osobě, nejpozději však do 48 hodin od jejich zjištění, a to výhradně emailem na adresu: reklamace@hobbytec.cz. Objednatel je povinen v písemném oznámení o vadách dodavateli uvést: číslo smlouvy, na kterou je servis uplatňován, popis vady (jak se projevuje), detailní fotodokumentaci, dále telefonický kontakt a odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem za účelem odstranění vad komunikovat.

9.7. 7. Objednateli zanikají práva z vad, na které se vztahuje záruka, které:
- objednatel neoznámí řádně a včas v souladu s těmito VOP,
- objednatel nezjistil, ačkoli je při včasné prohlídce a dostatečné péči mohl zjistit, protože nevykonal prohlídku v souladu s těmito VOP anebo jí nevykonal s dostatečnou péčí.

9.8. Dodavatel je povinen nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě díla rozhodnout o oprávněnosti reklamace objednatele anebo, pokud není možné o oprávněnosti reklamace rozhodnout bez prohlídky díla, tak v této lhůtě oznámit objednateli datum prohlídky díla. Objednatel poskytne dodavateli součinnost, aby prohlídku díla mohl uskutečnit.

9.9. Pokud bude reklamace oprávněná, dodavatel zároveň v čase nutném pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace podle těchto VOP určí lhůtu a způsob odstranění vady, to vše nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vadě díla.

9.10. V případě chybějících dokladů nebo příslušenství je dodavatel povinen je bez odkladu doručit objednateli do místa dodání. V případě jiných vad může tyto vady odstranit buď opravou, úpravou nebo výměnou v přiměřené lhůtě odpovídající vynaložené práci a povětrnostním podmínkám podmiňujícím technologické a montážní procesy, přičemž určení způsobu odstranění vady je, pokud objednatel není spotřebitelem, na dodavateli. Není-li objednatel spotřebitelem, nároky objednatele na odstoupení od smlouvy nebo uplatnění slevy z ceny díla jsou vyloučené, pokud je v technických možnostech dodavatele odstranit nedostatky díla. Neodstranitelné vady, které neomezují užívání díla, ale pouze snižují hodnotu díla, opravňují objednatele uplatnit slevu z ceny díla odpovídající hodnotě skutečného snížení ceny díla.

9.11. Objednatel je povinen zabezpečit při vyřizování reklamace dodavateli nebo jím pověřeným osobám přístup k dílu a poskytnout součinnost, aby mohl dodavatel vady na díle opravit.

9.12. Použití železobetonu pro zhotovení díla může vést k vytvoření trhlin příčinou sedání, zesmršťování, trhlin způsobených pnutím, trhlin způsobených změnami teploty, přičemž tyto odchylky, změny anebo intolerance se nepovažují za vady díla, které mají podstatný vliv na užitkovou hodnotu a neopravňují objednatele k uplatnění nároku na slevu z ceny díla. Nároky z vad nevznikají, pokud je dílo dodané podle smlouvy vhodné na předpokládaný resp. obvyklý účel a vykazuje vlastnosti přiměřené pro díla tohoto typu a které objednatel může očekávat. Nepatrné rozměrové odchylky jsou výrobně-technicky podmíněné a nejsou klasifikovány jako nedostatek díla. Proto jsou nároky každého druhu z tohoto důvodu vyloučené.
 

10. Výhrada vlastnictví

10.1. Vlastnické právo k věci přechází na objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla včetně DPH sjednané ve smlouvě a rovněž i podepsáním předávacího protokolu podle toho, která skutečnost nastane později. Pro určení splnění povinnosti týkající se podepsání protokolu platí fikce dle článku 7.2 věta poslední těchto VOP. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje. Ustanovení tohoto článku se vztahují na úpravu některých práv a povinností mezi dodavatelem a objednatelem v případě, že objednatel věc užívá, ale ještě k ní nenabyl vlastnické práva.

10.2. V případě, že objednatel zaplatí celkovou cenu díla včetně DPH a/nebo její dosud nezaplacenou část dodavateli až po jeho převzetí, dodavatel zůstává vlastníkem věci až do doby úplného zaplacení celkové ceny díla včetně DPH dodavateli (výhrada vlastnictví). Nebezpečí škody na díle přechází v souladu s článkem VIII. těchto VOP. Objednatel je v daném případě jen držitelem věci.

10.3. Až do doby, kdy se objednatel stane vlastníkem věci, je povinen věc udržovat na své náklady v řádném a provozuschopném stavu. V případě jakéhokoliv poškození věci nebo vzniku vady na věci je objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli. Pokud se jedná o poškození, za které neodpovídá dodavatel, je objednatel povinen zabezpečit na své náklady opravu věci. Objednatel není oprávněn měnit technické vlastnosti a konstrukci věci bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Vykonání změn a úprav na věci může vykonat jen dodavatel na náklady objednatele. Objednatel nesmí do doby, než se stane vlastníkem věci, věc dát do užívání třetí osobě, nesmí ji prodat ani pronajmout, dát do zástavy ani použít na zajištění svých závazků, popř. s ní jiným způsobem nakládat.

10.4. V případě, že objednatel i přes tento zákaz umožní třetí osobě, aby s věcí nakládala, popřípadě věc na třetí osobu převede a nebude možno toto právo třetí osoby zrušit, je objednatel povinen převést na dodavatele platby, které mu byly zaplacené z titulu právního vztahu mezi ním a třetí osobou a práva, případně nároky, které mu vznikly, a to až do výše ještě nesplacené celkové ceny díla včetně DPH. Objednatel je povinen nahradit dodavateli všechny náklady spojené s uplatněním a vymáháním vlastnického práva a spojených práv či nároků vážících se k věci.

10.5. Objednatel je povinen okamžitě oznámit dodavateli všechny škody na dodané věci, specifikovat všechna exekuční řízení, ve kterých exekutor do soupisu movitých věcí zařadí i věc a/nebo její části, které podléhají výhradě vlastnictví, anebo na základě kterých bude věřitel objednatele uspokojovaný prodejem movité věci, respektive prodejem nemovité věci – dílem podléhajícím výhradě vlastnictví a doručit dodavateli kopie exekučních příkazů, či jiné listiny, které byly v průběhu exekučního řízení vyhotovené a doručené objednateli.

10.6. V případě úplného zničení nebo odcizení věci má dodavatel právo započítat si oproti pojistnému plnění částku odpovídající všem současným i budoucím doposud neuhrazeným pohledávkám dodavatele ze smlouvy. Případný zůstatek pojistného plnění vyplatí dodavatel objednateli. Objednatel je povinen oznámit dodavateli místo trvalého nebo dočasného umístění věci a/nebo její části a bezodkladně dodavatele informovat o všech změnách tohoto umístění, umožnit dodavateli kdykoliv přístup k věci a/nebo její části, a to bez oznámení dodavatele o úmyslu zkontrolovat věc a/nebo její část.

10.7. V případě, že ani po písemné výzvě dodavatele k úhradě celkové ceny díla včetně DPH a/nebo její dosud objednatelem nezaplacené části objednatel neuhradí dodavateli celkovou cenu díla včetně DPH a/nebo její dosud nezaplacenou část, je dodavatel oprávněn věc a/nebo její část převzít zpět do své dispozice, a to i bez součinnosti objednatele a/nebo předchozího oznámení objednateli této skutečnosti. Objednatel za tímto účelem zmocňuje dodavatele ke vstupu na pozemky objednatele, na kterých se nachází věc a/nebo její část za účelem převzetí věci a/nebo její části dodavatel zpět do jeho dispozice.
 

11. Užívání věci

11.1. Objednatel je povinen užívat věc v souladu s jejím účelem užití a v souladu s příslušnými závaznými předpisy a pokyny dodavatele a/nebo jím určených třetích osob. Objednatel je povinen zabezpečit na své náklady pravidelnou údržbu věci. Objednatel po čas trvání záruky není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu dodavatele provádět technické nebo konstrukční změny na věci. Na základě písemného souhlasu může změny a zásahy vykonat jen dodavatel na náklady objednatele.

11.2. V případě, že objednatel nedodrží povinnosti stanovené v tomto článku VOP po dobu trvání záruky, zanikají mu práva plynoucí ze záruky v okamžiku porušení jeho povinností.

11.3. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé části předmětu díla (věci) mohou obsahovat reklamní označení (logo) dodavatele a /nebo výrobce. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zveřejněným označením (logem) dodavatele a/nebo výrobce na předmětu díla (věci) nevznikají objednateli jakékoliv nároky na náhradu peněžitých a/nebo nepeněžitých plnění od dodavatele a/nebo výrobce, a to zejména v souvislosti s takovou zveřejněnou reklamou obchodní firmy dodavatele a/nebo výrobce. Objednatel se uzavřením smlouvy takových případných nároků vzdává a prohlašuje, že je nebude po dodavateli a/nebo výrobci kdykoliv v budoucnu požadovat.

11.4. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, aby dodavatel pořídil fotografii a/nebo audiovizuální záznam zhotoveného předmětu díla (věci) a jeho nejbližšího okolí, a to pro interní účely dodavatele týkající se splnění zakázky, stejně tak za účelem propagace produktů dodavatele a jeho firmy veřejnosti. Pořízenou fotografii a/nebo audiovizuální záznam je dodavatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu a případných dalších sociálních sítích, které sám spravuje a/nebo na kterých prezentuje své produkty a svou firmu. Dodavatel je též oprávněn použít fotografii a/nebo audiovizuální záznam v rámci díla souborného pro stejné účely. Pořízením a zveřejněním fotografií a/nebo audiovizuálního záznamu ze strany dodavatele nevznikají objednateli žádné nároky, zejména na peněžité a/nebo jakékoliv nepeněžité plnění. Objednatel je oprávněn kdykoliv souhlas uvedený v tomto odstavci odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto VOP. Objednatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu má účinky pouze do budoucna a nedotýká se již zveřejněných děl.
 

12. Odpovědnost za újmu

12.1. Smluvní strany odpovídají za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností.

12.2. S výjimkami vyplývajícími z ustanovení § 2898 Občanského zákoníku je dodavatel povinen nahradit objednateli vzniklou újmu na jmění (škodu) jen v rozsahu skutečné škody, která přesahuje částku odpovídající pojistnému plnění z odpovědnosti za škodu, které bylo vyplaceno objednateli a/nebo třetí osobě v souvislosti s pojistnou událostí. Pokud dodavatel takovouto pojistnou smlouvu nemá, je povinen nahradit škodu jen do výše nákladů na opravu poškozené věci anebo uvedení poškozené věci do původního stavu.

12.3. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy se nenahrazuje újma, která převyšuje újmu, kterou mohla povinná strana v čase vzniku závazkového vztahu jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídat, anebo kterou bylo možné předvídat s ohledem na skutečnosti, které v uvedeném čase povinná strana mohla anebo měla poznat při obvyklé pečlivosti.
 

13. Ukončení smlouvy o dílo

13.1. Smlouva končí dnem vypořádání všech práv, povinností a nároků smluvních stran z ní vyplývajících.

13.2. Jinak je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku, ve smlouvě a v případech uvedených v těchto VOP.

13.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména v těchto případech:
- objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo a/nebo její části déle než 15 dní,
- po uzavření smlouvy s objednatelem vznikly prokazatelné skutečnosti na straně objednatele, které zakládají oprávněné pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnění všech povinností a závazků ze strany objednatele, hlavně ve vztahu k zaplacení ceny díla a objednatel ani po výzvě dodavatele neposkytnul dodavateli dostatečnou záruku,
- není možné z důvodu nedostupnosti místa dodání věci pro techniku věc na místo určení dodat a objednatel ani přes výzvu dodavatele nezajistil jiný způsobem dodání věci,
- objednatel včas nezajistil stavební připravenost nebo techniku pro složení věci,
- dojde k zahájení insolvenčního řízení proti objednateli či objednatel vstoupí do likvidace.

13.4. Případné odstoupení od smlouvy se uskuteční písemnou formou. Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele nezanikají práva a povinnosti, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, a to zejména nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty a jiných sankcí. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen na vlastní náklady dopravit věc dodavateli, pokud věc nebyla umístěna v místě dodání či nebyla provedena montáž věci. V případě že tak neučiní, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele věc odebrat, a to i vstupem na pozemky ve vlastnictví objednatele a odvézt sám, k čemuž ho objednatel podpisem smlouvy zmocňuje. Objednatel je povinen věc odevzdat dodavateli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud objednatel poruší tuto svou povinnost, je dodavatel oprávněn uvést věc do původního stavu na náklady objednatele.
 

14. Zpracování osobních údajů

14.1. Dodavatel coby správce bude zpracovávat osobní údaje, tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které mu objednatel jako subjekt údajů poskytl, nebo které dodavatel získal na základě plnění smlouvy (dále též jen „osobní údaje“), za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kategoriemi zpracovávaných osobních údajů jsou identifikační a kontaktní údaje a zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem, přičemž osobní údaje budou dodavatelem uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Poskytnuté osobní údaje dodavatel neposkytuje žádným třetím osobám vyjma osob podílejících se na plnění smlouvy a případů, kdy bude dodavatel povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Dodavatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat dodavatele bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má objednatel právo:
1. na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce (dodavatele) potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
2. na opravu, tj. právo na to, aby správce (dodavatel) bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se objednatele týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
3. na výmaz, tj. právo na to, aby správce (dodavatel) bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR,
4. na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR,
5. na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR,
6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR,
7. podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.Dodavatel neustavil pověřence pro ochranu osobních údajů, neb není jeho povinností tak učinit. Dodavatele je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, písemně prostřednictvím emailové adresy: info@hobbytec.cz či telefonicky na tel. čísle 840 810 810.
 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto VOP jsou závazné ode dne 1.3.2021.

15.2. Objednatel je povinen bezodkladně oznámit dodavateli skutečnost, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti jeho osobě coby dlužníkovi, bylo zahájeno exekuční řízení proti jeho osobě coby povinnému, popř. že objednatel přijal rozhodnutí o svém zrušení s likvidací.

15.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upravené smlouvou, zaměřovacím protokolem a/nebo těmito VOP, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními všeobecně závaznými předpisy v mezích jejich působnosti.

15.4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejdříve vzájemným jednáním. Pokud  jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, anebo odmítne s druhou smluvní stranou komunikovat, bude spor řešen místně příslušným soudem dle sídla dodavatele v souladu s právními předpisy České republiky.

15.5. Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že je solventní, není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, že proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.

15.6. Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito VOP a akceptuje podmínky v nich stanovené.

15.7. Smluvní strany prohlašují, že VOP tvoří jako příloha nedílnou součást smlouvy.

15.8. Objednatel souhlasí s využitím informací o zakázce k marketingovým účelům prezentace dodavatele.

15.9. Uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku se vylučuje.

15.10. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude dodán do stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení, která splňuje podmínky ust. § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a tím splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby daně. Ukáže-li se toto prohlášení objednatele chybným a v důsledku toho vznikne zhotoviteli jakákoliv finanční škoda, je objednatel povinen tuto v plném rozsahu dodavateli nahradit a to, na základě faktury dodavatele s lhůtou splatnosti do 7 dnů ode dne jejího vystavení.

15.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.