Co jsou to imise

Imise jsou emisemi, které přišly do styku se životním prostředím. Běžně se ukládají v půdách, rostlinách i živých organismech. Koncentrace imisí je mnohem nižší než koncentrace emisí. Dělí se na tři základní kategorie, na tuhé, plynné a radioaktivní imise. Tuhé imise jsou ztělesněny hlavně prachovými částicemi, respektive aerosoly. Anorganický prach v sobě obsahuje hlavně kovové částice, fluoridy či sírany. Organický prach se skládá hlavně z dehtu a pylů. Tuhé emise jsou škodlivé hlavně kvůli snižování viditelnosti a negativními vlivu na živé organismy. Při vyšších koncentracích mohou také způsobovat korozi. Plynné imise se skládají z mnoha různých prvků. Nejčastěji ze sloučenin siry a dusíku halogenů. Jejich vznik je různý. Mohou je produkovat uhelné elektrárny, výfuky vozidel nebo mohou vznikat spalováním plastů. Plynné imise jsou velice škodlivé a mohou být i karcinogenní. Radioaktivní imise jsou velice vzácné a prakticky se vyskytují pouze při nehodách v jaderných zařízeních.

                                                     Výsledek obrázku pro Co jsou to imise