Co je to výjimečně přípustná stavba

Jako výjimečně přípustná stavba se označuje stavba s výjimečně přípustným funkčním použitím, které však nemusí zcela odpovídat hlavní funkční náplni v daném území. Jedná se o funkce, jejichž poloha i množství a kapacita mohou narušit charakter území. Posouzení přípustnosti stavby pak náleží do pravomoci útvaru hlavního architekta. Rozhodující pak jsou urbanistické hledisko a ochrana životního prostředí.  Jako výjimečně přípustná stavba musí být označena každá změna zastavěné plochy, objemu a změna funkčního využití.  O umístění výjimečně přípustné stavby rozhoduje příslušný stavební úřad.