Co je to změna využití

Změna využití je změna funkce stavby. Stavbu dle stavebního záona §85 lze využívat pouze k účelu, který je určen v kolaudačním rozhodnutí či stavebním povolení. Ke změně způsobu využití v jejím provozním využití, rozšíření výroby nebo činnosti, která by mohla ohrozit zdraví, životy nebo životní prostředí, je potřeba požádat stavební úřad o rozhodnutí o změně užívání stavby. U provozu je kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčení, že je provozovna způsobilá k provozu. Změna využití musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu a s veřejnými zájmy chráněné zákonem a zvláštními stavebními předpisy. V případě, že je změna využití podmíněna změnou dokončené stavby, je potřeba mít stavební povolení nebo ohlášení stavby. V případě, že není změna využití podmíněna změnou stavby, je potřeba provést úřadu oznámení osobou, která má k této stavbě vlastnické právo nebo má právo změnit užívání stavby.