Co je to vyvlastňovací řízení

Vyvlastňovací řízení je zvláštní druh správního řízení. Řídí se stavebním zákonem a provádí ho stavební úřad. Řízení o vyvlastnění se zahajuje pouze na základě návrhu, který je oprávněn podat orgán státní správy, fyzická či právnícká osoba, která má předmět vyvlastnění využít k účelu, pro který jeho vyvlastnění probíhá. 

Vyvlastněním se rozumí odnětí či omezení vlastnického práva nebo práva, které odpovídá věcnému břemenu k pozemku nebo výstavbě a přechod vlastnického práva. Za odnětí nebo omezení vlastnického práva se poskytuje příslušná finanční náhrada.  Vyvlastnění je možné pouze pro účel vyvlastění, který je stanoven zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není možné, pkud lze práva k pozemku získat dohodou či jiným způsobem.  Veřejný zájem se prokazuje ve vyvlastňovacím řízení.