Co je to vybraná činnost ve výstavbě

Vybraná činnost ve výstavbě je taková činnost, jejíž výsledek ovlivní ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Mohou ji vykonávat výhradně fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštních právních předpisů. Patří sem projektová činnost ve výstavbě jako jsou zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a uzavření veřejnoprávních smluv, které územní rozhodnutí nahrazují a také projektové dokumentace, odborné vedení provádění stavby  a její změny. Projektant odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaných výše uvedených projektových dokumentací a územních studií, zejména resektování požadavků na hledisko ochrany veřejných zájmů a jejich koordinaci. Vybranou činnost ve výstavbě upravuje stavební zákon v ust. § 158. Při výstavbě jsou vykonávány  takové činnosti, při nichž je potřeba dbát zvýšené ochrany veřejného zájmu. Proto je může provádět pouze výše definovaný okruh osob.