Co je to vlastnické právo

Vlastnické právo neboli vlastnictví znamená přímé a výlučné právní panství určité osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí. Vlastnické právo patří mezi nejrozsáhlejší věcné právo. Je absolutní, působí vůči všem ostatním osobám na rozdíl od závazkového práva, které působí jen mezi stranami závazku.

Vlastnické právo je nezbytné pro existenci a fungování svobodného trhu a tržního hospodářství. Odpovídá mu povinnost všech ostatních subjektů, aby vlastníka nerušili ve výkonu jeho práva k dané věci. Toto právo je rovněž chráněno mezinárodními smlouvami o lidských právech a také Listinou základních práv a svobod. U nás jej upravuje občanský zákoník, podle jehož výkladu je možné vlastnit vše, co někomu patří, jsou to všechny hmotné a nehmotné věci, jejichž povaha to připouští. 

Vlastnické právo je chápe jako soubor několika dílčích práv – právo věc držet, právo věc užívat a požívat její plody a užitky, právo nakládat s danou věcí, například zde spadá i právo věc opustit, neužívat, darovat ji, prodat či odkázat, různě ji upravovat, zničit nebo opustit. Vždy se musí vykonávat v mezích právního řádu bez narušení práv jiných osob či poškozování a obtěžování těchto osob.