Co je to užívání staveb

Nejdůležitějším bodem stavebního procesu je povolování užívání staveb k jejich účelu, tedy kolaudace.  Problematika užívání staveb je zakotvena ve 4. části zákona nazvané Stavební řád, nazývá se Užívání staveb a platí pro ni §119 -127.  Zahrnuje veškerou problematiku od stavebního povolení až po kolaudaci. 

Užívání staveb se  prostřednictvím kolaudace provádí předtím, než se začne užívat stavba, která byla nově dostavěna, zrekonstruována či byl změněn účel jejího užívání. Většinu dokončených staveb lze začít užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu. Aby byl udělen souhlas k užívání staveb, musí budova splňovat technické a bezpečnostní podmínky, kdy musí být dům perfektně připraven, aby nebyly ohroženy ničí životy a zdraví.

                                Výsledek obrázku pro Co je to užívání staveb

Pro kolaudaci je potřeba doložit celou řadu dokumentů mezi které patří stavební projekt, vytyčení stavby geodetem, veškeré revizní zprávy, měření radonu, stavební deník a další. V případě, že není nutná běžná kolaudace, je nutné, aby vlastník alespoň 30 dnů předem.