Co je to územní plán

Územní plán je druh územně plánovací  dokumentace, ve které je cílem dosáhnout racionalizace prostorvého a funkčního uspořádání území v dané krajině a také jejího využití.

Cílem územního plánu je nalézt předpoklady, které umožní další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj, který spočívá v nalezení rovnováhy mezi životním prostředím, hospodářstvím a lidmi, kteří v daném území žijí. Měl by naplnit potřeby současné generace s ohledem na eistenci a přežití dalších generací.

Územní plán se v české republice vyhotovuje na základě stavebního zákona 183/2006 Sb. Je vydáván zastupitelstvem obce, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Územmní plán je tvořen výrokovou částí a odůvodněním. Výkresová dokumentace je vydávána v měříku 1: 5 000 nebo 1: 10 000. Vydává se na základě územně analytických podkladů, průzkumů, rozborů daného území nebo na základě územních studií.  Návrh územního plánu posuzuje pře řízením o jeho vydání krajský úřad, kterému je pořizovatelem předložen návrh územního plánu. 

                                             Výsledek obrázku pro Co je to územní plán