Co je to stavební deník

Do stavebního deníku jsou zaznamenávány informace o průběhu prací na stavbě. Deník obsahuje  originální list a dvě kopie. Stránky jsou číslovány, žádné volné místo nesmí být vynecháno. Vést stavební deník je povinností vyplývající ze zákona § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Stavební deník se vede u staveb, které podléhají stavebnímu povolení. U ostatních staveb je potřeba vést pouze jednoduchý záznam o stavbě. Deník musí být veden od počátku stavby, až do chvíle, kdy se odstraní případné závady, nedodělky a stavba je řádně předána. Do stavebního deníku se zapisují záznamy o postupů prací, jejich souvislostech a také o počasí, odchylky od dokumentace schválené stavebním úřadem a další podstatné informace. Deník musí být archivován po dobu deseti let. 

                                       Výsledek obrázku pro Co je to stavební deník