Co je to regulační plán

Regulační plán je součástí územně plánovací dokumentace. Regulační plán se zpracovává pouze pro určitou část obce, je zpravidla velmi podrobný. Základní jednotku regulačního plánu tvoří pozemek. Obsahem regulačního plánu je stanovení podrobných podmínek pro využití pozemků, umístění a prostorového uspořádání staveb pro ochranu trvalých hodnot a vytváření příznivého životního prostředí. Nahrazuje územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Výkresy jsou zpracovávány v měřítku 1:1000 či 1: 500.