Co je to projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů, které jsou doplněny o textovou část, jež slouží jako popis jednotlivých částí budovy či stroje.  Na základě projektové dokumentace  musí být projektována každá stavba.  Projektová dokumentace musí být podřízena požadavkům výstavby, které jsou dány stavebním zákonem a jeho navazujícími předpisy.

Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze autorizované osoby. Výkresy mohou mít účel prezentační či orientační, případně mohou zaznamenávat původní stavy objektu. Hlavním smyslem je zobrazit skutečný stav místa nebo objektu a poskytnout dostatek informací staviteli či výrobci.
 
Projektová dokumentace se podřizuj požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem a různými navazujícími předpisy. Projektová dokumentace v oblastit technického řešení musí vyhovovat obecně technickým požadavkům na výstavbu a na území některých měst musí vyhovovat požadavkům na výstavbu dle městských vyhlášek.
   
                                        Výsledek obrázku pro Co je to projektová dokumentace