Co je to archivace územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace je dokument, který se zabývá návrhem výstavby na určeném území. Skládá se z části textové a grafické. Textová část obsahuje hlavně návrhy na uspořádání a rozvoj sídel daného regionu. Grafická složka se pak skládá z výkresu, který znázorňuje koncepci dopravy, územní systémy ekologické stability či případný zákres důležitých nerostných surovin. Územně plánovací dokumentace se archivuje na magistrátu dané obce a dá se dohledat i na internetu.