NovinkySoutěžte s naším partnerem, rodinným vinařstvím Grmolec

Hobbytec dlouhodobě spolupracuje s rodinným vinařstvím Grmolec, které sídlí na jihu Moravy. Společně jsme pro vás připravili soutěž o kartony jejich exkluzivního vína. Účastnit se budete moci na našem Instagramu a Facebooku. Více informací se dozvíte právě tam.

Rodinné vinařství Grmolec má dlouhou tradici, která začíná psát svou historii již v 19. století. V širokém sortimentu dnes naleznete bílá i červená vína rozmanitých odrůd, vína známková, případně také vína ledová a slámová. V současné době se můžete u Grmolců také ubytovat a zažít nezapomenutelný relax u degustace toho nejlepší vína. 

Navštivte stránky rodinného vinařství Grmolec 

A o co se bude soutěžit? 

1. místo 

2. místo - 

3. místo - 

Všechna důležité informace o průběhu soutěže se dozvíte na našem Facebookovém a Instagramovém profilu. 

Obecná pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu

1. Pořadatelem facebookových a instagramových soutěží je společnost HOBBYTEC CZ s.r.o., IČO: 29217253, se sídlem Tehovec, U Remízku 187, PSČ 251 62 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166857 (dále jen „Pořadatel“)

2. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Konkrétní výběr výherce určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.

4. Každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém či instagramovém profilu Hobbytec.cz - Vybavení pro Váš dům a zahradu, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

6.  Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností HOBBYTEC CZ s.r.o., IČO: 29217253, se sídlem Tehovec, U Remízku 187, PSČ 251 62,, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

Vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu), zejména na facebookových stránkách Hobbytec.cz - Vybavení pro Váš dům a zahradu. Zároveň budou vítězové Soutěže Pořadatelem vyzváni k poskytnutí souhlasu k zachycení a rozšiřování své podoby, zejména pokud se jedná o užití fotografie zaslané Účastníkem nebo pořízené Pořadatelem či pořízení / zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu podle odst. 4.4 Podmínek v médiích (vč. Internetu). Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let. Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat na facebookových stránkách Hobbytec.cz - Vybavení pro Váš dům a zahradu

7. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku nebudou porušena prává třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

8. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Hobbytec.cz - Vybavení pro Váš dům a zahradu. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

9. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.

10. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

11. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.